Tên nhân vật Server Vật Phẩm
Mốc Lượt quay cần #
Mốc 1 10 Lần quay
Mốc 2 25 Lần quay
Mốc 3 50 Lần quay
Mốc 4 75 Lần quay
Mốc 5 100 Lần quay
Mốc 6 150 Lần quay
Mốc 7 200 Lần quay
Mốc 7 250 Lần quay

Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

Tổng lượt quay của toàn bộ người tham gia: 0